ผู้บริหาร

นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
หอพักนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บริหารงานวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
ผลงานนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับเว็บไซต์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/10/2011
ปรับปรุง 02/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 535121
Page Views 814713
ลิงค์ที่น่าสนใจ


เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ตัวอย่างบันทึกหลังสอน
โพสโดย
รองฯ นีระภา
ตัวอย่างการบันทึกผลหลังการสอน
 
บันทึกผลหลังการสอน
                ผลการสอน
                                1.  กิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้   สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรม
                                2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้  นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้อย่างมีความสุข
                                3.  กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตรงตามสาระการเรียนรู้
 เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทักษะกระบวนการตามที่จุดประสงค์กำหนด
4.  สื่อการเรียนการสอนที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้  ได้ใช้สื่อหลายอย่าง
เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน  สอดคล้องกับเนื้อหา   สามรถใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเข้าใจบทเรียนได้เร็วยิ่งขึ้น
                                5.  การวัดผลประเมินผล  ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้  ได้ใช้การวัดผลประเมินผล.........วิธี   คือ .................................................................................................................
ซึ่งเป็นวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ครอบคลุมพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้  ผลการวัดผลและประเมินผลสรุปได้  ดังนี้
                                                5.1  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  1   จำนวน............คน
ไม่ผ่าน  จำนวน........คน (ระบุตามจริง เช่น  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  1  ทุกคน
หรือ  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  1  จำนวน  15  คน  ไม่ผ่าน  จำนวน  3  คน)
                                                5.2  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่   2    จำนวน.........คน
ไม่ผ่าน  จำนวน .......คน  (ระบุตามจริงเหมือนข้อ  5.1)
                ปัญหาและอุปสรรค
                                (นำเสนอปัญหาและอุปสรรคตามที่เกิดขึ้นตามจริง  จากข้อ 1 – 5  หากไม่มีก็ไม่เขียน
หากมีก็ระบุตามนั้น   และถ้ามีปัญหาก็ต้องเสนอแนวทางแก้ไขในข้อต่อไป)
 
 
5
                แนวทางการแก้ไขปัญหา
                                (นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ตามที่ตนเองได้ดำเนินการแก้ไขให้เห็นอย่างชัดเจน)
 
 
 
                                                                                ลงชื่อ..............................................ผู้สอน
                                                                                         (............................................)
                                                                                ......................./........................../.................    
โพสโดย : รองฯ นีระภา
IP : 118.172.202.53
โพสเมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 2555,18:57 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 95  หมู่  9  บ้านทุ่งสารภี ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ( เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน )
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5368-9242-3  Email  daroonsik@gmail.com